Judaica: Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 28/11/17


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 11 Lot Number 1

auction search

Esther Scroll on Parchment, with Wooden Case – Jerusalem, 20th Century

מגילת אסתר על קלף, נתונה בנרתיק עץ. [ירושלים?, המאה ה-20].
פורמט קטן, 19 שורות בעמוד. גלולה על ידית עץ ונתונה בנרתיק נאה עשוי עץ מגולף, עליו הכיתוב "ירושלים", "מקום המקדש", "קבר רחל אמנו" וגילופי המקומות הקדושים.
גובה הקלף: 17.5 ס"מ. גובה הנרתיק: 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני מחיקה ותיקונים, קמטים ומעט כתמים על הקלף. קצהו העליון של החלק הסוגר את הנרתיק שבור. פגמים קלים נוספים בנרתיק.

Opening200$ Sold For475$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 2

auction search

Esther Scroll on Parchment – HaMelech Scroll

מגילת אסתר על קלף. [המאה ה-20?].
מגילת המלך [רוב העמודים פותחים בתיבת "המלך"].
42 שורות. גובה: 49 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-גרוע. אותיות רבות דהויות ומחוקות בחלקן. כתמים וקמטים. חורים זעירים וסימני הדבקה של קרעים.

Opening100$ Unsold

Auction Online 11 Lot Number 3

auction search

Esther Scroll on Parchment

מגילת אסתר על קלף. [המאה ה-20].
כתב סת"ם ספרדי, 17 שורות בעמודה.
13 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים ביריעת הקלף הראשונה ובמקומות בודדים, עם פגיעה בטקסט. דיו דהויה בחלק מהמקומות. חיזוקים בנייר בחיבורי יריעות הקלף.

Opening100$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 4

auction search

Two Scrolls of Esther on Parchment – 20th Century

שתי מגילות אסתר על קלף:
1. מגילת אסתר על קלף. [המאה ה-20].
מגילת "המלך" - מרבית העמודות פותחות בתיבה "המלך". כתב וועליש ספרדי. 20 שורות בעמודה.
19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. חורים וקרעים בקלף במספר מקומות. דיו דהויה ומחוקה במקומות שונים.
2. מגילת אסתר על קלף. [המאה ה-20].
כתב אשכנזי, 26 שורות בעמודה. גלולה על ידית מתכת.
גובה הקלף: 18 ס"מ. גובה הידית: 46 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קלף כהה מעט חורים וקרעים. ידית המתכת חסרה בצדה התחתון, ומעוקמת.

Opening150$ Sold For325$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 5

auction search

A Printed Esther Scroll Rolled on a Wooden Handle

מגילת אסתר מודפסת על נייר פרגמנט וגלולה על ידית עץ. [אירופה, המאה ה-20].
גובה הנייר: 18 ס"מ. גובה הידית: 24.5 ס"מ. מצב טוב. מספר חורים קטנים וקרעים זעירים בשוליים בתחילתה של המגילה.

Opening50$ Unsold

Auction Online 11 Lot Number 6

auction search

Esther Scroll Printed on Parchment – Illustrations by Zeev Raban

מגלת אסתר מודפסת על קלף, עם איורים מאת זאב רבן. ארץ ישראל, [שנות ה-30-40].
דפוס צילום של כתיבת סת"ם, מלווה שבעה איורים מאת זאב רבן, ללא צבע, מודפסת על קלף.
גובה הקלף: 4 ס"מ. מצב טוב. הדפסה מעט דהויה.

Opening100$ Sold For138$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 7

auction search

Meah Berachot – Elaborate Miniature Facsimile

מאה ברכות. פקסימיליה מיניאטורית מפוארת בהוצאת Facsimile Editions. כולל כרך ביאורים באנגלית. לונדון, 1994. עותק 450/550.
פקסימיליה של כתב יד "מאה ברכות", כתב יד מאויר ממרכז אירופה, המאה ה-18. כוללת שער מאויר ו-31 איורים נוספים בענייני הברכות. מעל חלק מהאיורים מסגרת מעוטרת המכילה את הברכה הקשורה באיור. כרוכה בכריכת עור מעוטרת בזהב ומקושטת אבזמי כסף ולוחות-פינות, תוצרת איטליה.
פקסימיליה :[1], 35, [2] דף, 4.2x4.5 ס"מ. כרך ביאורים: 109 עמ'. מצב טוב מאוד.

Opening600$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 8

auction search

Perek Shira – Elaborate Miniature Facsimile

פרק שירה. פקסימיליה מיניאטורית מפוארת בהוצאת Facsimile Editions. כולל כרך ביאורים ותרגום לאנגלית. לונדון, 1996. עותק 100/550.
פקסימיליה של כתב יד "פרק שירה" [עם תרגום ליידיש-דייטש], כתב-יד מאויר ממרכז אירופה, המאה ה-18. נדפסה על נייר דמוי קלף וכוללת חמישה איורים צבעוניים. פקסימיליה: [16] דף, כרך ביאורים: 55 עמ', 13.5 ס"מ. שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון מקורית. מצב טוב מאוד.

Opening200$ Sold For275$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 9

auction search

othschild Haggadah – Impressive Facsimile

הגדת רוטשילד. פקסימיליה מפוארת על נייר מיוחד בהוצאת Facsimile Editionsומוזיאון ישראל. כולל כרך ביאורים באנגלית. לונדון-ירושלים, 2000. עותק 18/400 (סך הכל נדפסו 550 עותקים).
פקסימיליה של הגדה של פסח בכתב יד מאויר, מתוך "קובץ רוטשילד", קובץ כתב יד מפואר מצפון איטליה, שהוזמן על ידי משה בן יקותיאל הכהן בשנת 1479 ונחשב למפואר ביותר מבין כתבי היד העבריים. מלווה איורים צבעוניים ביניהם איורים המתארים את ההכנה לפסח, אפיית המצות וכן סצנות תנכיות שונות.
פקסימיליה: [21] דף, כרך ביאורים: 78, [1] עמ', 21 ס"מ. שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון מקורית. מצב טוב מאוד.

Opening400$ Sold For600$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 10

auction search

Gershom Hacohen Passover Haggadah – Prague, 1527 – Numbered Facsimile – Berlin, 1926

Die Pessach-Haggadah des Gershom Kohen 1527, בעריכת בנציון כץ והיינריך לווה. הוצאת Josef Altmann, ברלין, 1926.
מהדורת פקסימיליה נאה של הגדה שנדפסה בידי גרשם בן שלמה הכהן בפראג, 1527. כולל חוברת מבוא בגרמנית. עותק מס' 8 מתוך מהדורה בת 200 עותקים.
14, [1]; [75] עמ'. 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. פגמים בכריכה וחיסרון בשדרת כרך הפקסימיליה.

Opening100$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 11

auction search

Three Facsimiles of Handwritten Passover Haggadahs – on Parchment

1. פקסימיליה של הגדה של פסח בכתב יד - פרשבורג תפ"ה, על קלף, "עם ציורים נאים ובאותיות אמשטרדם", מאת אהרן שרייבר. ההוראות ביידיש. [מחצית שנייה של המאה העשרים].
2-3. פקסימיליה על קלף של הגדה של פסח בכתב-יד - ונציה תצ"ז, "עם כמה צורות על כל האותות והמופתים אשר נעשו לאבותינו, ועשיתי הכל אשר צווני עניות דעתי לזכר הטובים שבהם שידעתי לעשות...". ההוראות בלאדינו ובספרדית. [מחצית שנייה של המאה העשרים]. שני עותקים.
3 ספרים. מצב טוב. מעט כתמים. כריכות עור.

Opening100$ Sold For688$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 12

auction search

Hashir Haze Yihiye Lachem Kele’il Hitkadesh Chag Pesach – Krakow, 1597 – Incomplete Copy

השיר הזה יהיה לכם כליל התקדש חג פסח - פיוטים ושירים, הלכות וחידושים לליל הסדר, דרוש ורמז על הגדה של פסח, מאת רבי יעקב קיצינגון מק"ק שטרים - תלמיד המהרש"ל. קראקא, [שנ"ז 1597]. דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ. הסכמות מחכמי פולין, רבי מרדכי יפה בעל ה"לבושים" ועוד.
לפי הנכתב בשער, הפסקים וההלכות הם מתורת רבו המהרש"ל מלובלין. בסוף הספר מופיע מאמר "קץ הפלאות", על חישוב קץ הגאולה, ובתוך הדברים הוא כותב: "קץ האחרון היה מן הראוי להיות שנת של"ה ... לקץ הימין בגימט' של"ה... נתעכב הקץ מ' שנה בעון רכילות ולשון הרע ויהי' לשנת שע"ה".
ד, ט-כה [צ"ל: כט], [1] דף. במקור: כה [צ"ל: כט], [1] דף. חסרים 4 דפים, ה-ח. מספור דפים משובש. 19 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים ופגימות קלות בטקסט, משוקמים במילוי נייר ודבק. כריכה חדשה.
יערי 26; אוצר ההגדות 34.

Opening50$ Sold For813$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 13

auction search

Passover Haggadah – Simchat HaRegel – Livorno, 1782 – First Edition

הגדה של פסח, שמחת הרגל, עם פירוש מאת החיד"א. ליוורנו, [תקמ"ב 1782]. מהדורה ראשונה של הפירוש, שנדפסה בחיי המחבר.
החלק הראשון עם פירוש ההגדה בלבד.
קב דף. 21 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בדפים בודדים כתמים רבים. קרע בשולי אחד מן הדפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה מקורית בלויה.
יערי 202; אוצר ההגדות 304.

Opening100$ Sold For350$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 14

auction search

Passover Haggadah – Ma’ale Bet Horin – Amsterdam, 1810

הגדה של פסח - מעלה בית חורין, עם פירוש האלשיך, גבורות ה' ועוללות אפרים. אמשטרדם, [תק"ע 1810].
עם איורים בפיתוחי נחושת, ועם תרגום ליידיש-דייטש.
[1], ט; נ דף. ללא מפה מקופלת. שוליים רחבים. 26 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש. דפים מנותקים מעט. כריכה מקורית פגומה.
‫יערי 370; אוצר ההגדות 526. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening100$ Sold For238$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 15

auction search

Haggadat Sefat HaYam / Sefer Zeved Tov – Shklov, 1793-1794

שני ספרים שנדפסו בשקלוב, כרוכים יחד:
1. ספר שפת הים, ביאור על הגדה של פסח, מאת רבי זאב וולף אלטשולר. שקלוב, [תקנ"ד 1794].
כו, כט-ל דף. במקור: לב דף. חסרים 4 דפים: כז-כח, לא-לב. 20 ס"מ. מצב בינוני. נייר כחלחל. כתמים ובלאי. סימני עש. קרעים וקמטים בקצות הדפים. כריכה ישנה.
‫יערי 261; אוצר ההגדות 379. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
כרוך בתחילתו עם:
2. ספר זבד טוב, פירוש על בנין יחזקאל, מאת רבי זאב וולף אלטשולר. שקלוב, [תקנ"ג 1793].
י דף. חסרים שלושת הדפים האחרונים ושני לוחות התרשימים שבסוף הספר. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי רב. קרעים בשולי הדפים עם פגיעה קלה בטקסט.

Opening50$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 16

auction search

Three Passover Haggadahs with Yiddish Translation

שלוש הגדות של פסח עם תרגום ליידיש:
1. הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש. קארלסרוא, [תק"ן 1790, בערך]. אוצר ההגדות 347.
2. הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש. פיורדא, תקס"ד [1804]. יערי 326; אוצר ההגדות 475. פגעי עש.
3. סדר ההגדה לליל שמורים, עם תרגום ליידיש. רדלהים, ת"ר 1839. יערי 603; אוצר ההגדות 830.
3 הגדות. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש.

Opening80$ Sold For188$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 17

auction search

Passover Haggadah – Trieste, 1864

הגדה של פסח, עם ציורים. טריאסטי, תרכ"ד [1864]. בסוף ההגדה תווים של "פזמוני ליל פסח על נגינות, כפי מה שנהגו אבותינו מימים קדמונים", אדיר הוא, אדיר במלוכה, ואחד מי יודע.
הגדה זו יצאה על ידי אברהם חי מורפורגו, ובה 58 פיתוחי נחושת מאת ק' קריכמאיר (C. Kirchmayr) כמעט בראש כל עמוד, וחתימתו בראשי תיבות על כל ציור, עם הסברים מתחת לכל איור.
המהדורה העברית [במקביל יצאה הגדה זו באותה שנה עם תרגום לאיטלקית].
[1], 40, 39-40 (עמ' אלו נכרכו בטעות פעמיים), 41-42, [1] עמ'. 32 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים ובלאי בחלק מהדפים. כריכת קרטון אדומה מקורית. פגמים בכריכה.
יערי 898; אוצר ההגדות 1216.

Opening200$ Sold For350$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 18

auction search

A Collection of Twenty-Four Passover Haggadahs

אוסף גדול ומגוון של הגדות של פסח, מארצות שונות ומארץ ישראל, חלקן עם פירושים וחלקן עם תרגומים לשפות שונות:
* סדר הגדה של פסח עפ"י מנהגי הגר"א ופירוש נופת צופים. וורשא, תר"ך 1860. ‫ יערי 813; אוצר ההגדות 1101.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* הגדה של פסח. וינה, [תרל"ז] 1877. עברית וגרמנית עמוד מול עמוד. יערי 1112; אוצר ההגדות 1476.
* סדר הגדה של פסח. פראג, [תרמ"ט] 1889. עברית וגרמנית, עמודה מול עמודה. ‫ (יערי 1338); אוצר ההגדות 1783.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* הגדה עם ביאור בגרמנית של ד"ר מ' להמן.Hagadah schel Pessach mit Erlaeuterungen von Dr. M. Lehmann,. פרנקפורט, [תרע"ח] 1918. עברית וגרמנית עמודה מול עמודה. יערי 1891; אוצר ההגדות 2691.
* הגדה של פסח, נדפסה בשביל הועד היהודי האמריקאי המאוחד לסיוע (ג'וינט). תל אביב, תש"ח [1948]. יערי 2370?; אוצר ההגדות 4109.
* הגדה של פסח, מהדורה מיוחדת של השרות הדתי והרבנות הצבאית הראשית. ירושלים, תש"ט [1949]. אוצר ההגדות 4122.
* סדר הגדה ללילי פסח. אמשטרדם, תרפ"ו 1926. יערי 2019; אוצר ההגדות 3019.
* הגדה של פסח. ניו יורק, [תרצ"ג 1933]. עברית ואנגלית עמודה מול עמודה.
* הגדה של פסח לחיילים יהודים בצבא ארה"ב. ניו יורק, [תשי"ב] 1952. עברית ואנגלית עמוד מול עמוד. יערי 2421; אוצר ההגדות 4320.
* הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים עם פתרון צרפתי. וינה, [תר"ס 1900 בערך]. עברית וצרפתית עמודה מול עמודה. יערי 1577; אוצר ההגדות 2117.
* הגדה של פסח עם תרגום רומני והערות. קריובה, [תרס"ב] 1902. עברית ורומנית עמודה מול עמודה. ‫ יערי 1615; אוצר ההגדות 2204.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* סדר הגדה של פסח, בעברית ובערבית-יהודית. בגדד, [תרס"ח 1908]. יערי 1740; אוצר ההגדות 2391.
* סדר הגדה של פסח עם עשרים וארבעה פירושים. לובלין, [תרע"ב 1912]. אוצר ההגדות 2546.
* ההגדה לליל שמורים. פרנקפורט, [תרע"ט 1919 בערך]. עברית וגרמנית. יערי 2633; אוצר ההגדות 2703.
* הגדה של פסח. וינה, תרפ"א 1921. ‫עברית וגרמנית. יערי 1919; אוצר ההגדות 2828. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* הגדה של פסח. סטמר, [תש"א 1941 בערך]. יערי 2616; אוצר ההגדות 3864.
* סדר הגדה של פסח עם עיטורים וציורים מאת אשר פורסט. ניו יורק, [תש"א] 1941. עברית ואנגלית עמוד מול עמוד. יערי 2286; אוצר ההגדות 3861.
* הגדה של פסח לילדי ישראל. שטרסבורג, תשט"ז 1957. עברית וצרפתית. יערי 2687; אוצר ההגדות 4524.
* הגדה של פסח. [קזבלנקה], [תש"- 1940?]. ‫ עברית וצרפתית, עמוד מול עמוד. בחלק העברי ההוראות לליל הסדר הן בערבית באותיות עבריות. יערי 2583; אוצר ההגדות 3838.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* הגדה של פסח עם שיר השירים באותיות גדולות מאוד. ניו יורק, [תש"י 1950 בערך]. אוצר ההגדות 4185.
* הגדה של פסח, עם פרסומת לבנק בקליבלנד אוהיו.
* דפי הסבר להגדה של פסח לזכר השואה שיצאה בהוצאת גלריה גולדמן (Goldman's Art Gallery), חיפה, 1985.
* הגדה של פסח עם תרגום בהונגרית. וינה, [תר"ץ 1930 בערך]. אוצר ההגדות 3232. חסרים דפים.
* הגדה של פסח סדר מרבה לספר. פראג, [תר"ו] 1846. עברית וגרמנית, עמודה מול עמודה. חסרים דפים.
24 הגדות. גודל ומצב משתנים.

Opening80$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 19

auction search

Collection of Passover Haggadahs – India, Jerusalem, and Oriental Countries

עשר הגדות של פסח מדפוסי הודו, ירושלים וארצות המזרח:
1. הגדה של פסח, עם שרח הערבי הנהוג בק"ק עוב"י בגדאד. כלכלתא, תרמ"ט [1889]. יערי 1332; אוצר ההגדות 1773.
2. הגדה של פסח, "אשר יספרו האבות אל בניהם ואיש לרעהו... באותיות גדולות". ירושלים, תרע"ד [1914]. אינה ביערי ובאוצר ההגדות, ולא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה ובקטלוג הספריה הלאומית. שיקום בדף השער, עם המעטפת המקורית.
3. הגדה של פסח. ירושלים, תרפ"ט [1929]. יערי 2126; אוצר ההגדות 3185.
4. הגדה של פסח, עם תרגום לערבית-יהודית. ירושלים, תרצ"ה 1935. יערי 2205; אוצר ההגדות 3511.
5. הגדה של פסח, עם תרגום לערבית-יהודית. סוסה, [ת"ש 1940, בערך]. אוצר ההגדות 3754.
6. הגדה של פסח, עם תרגום לערבית-יהודית. קזבלנקה, [שנות הת"ש 1940]. אוצר ההגדות 3823.
7. הגדה של פסח, עם תרגום לערבית-יהודית. [תוניס, שנות ה-40?]. ללא המעטפת.
8. הגדה של פסח. ג'רבה, תש"ח [1948]. יערי 2353; אוצר ההגדות 4078. כרוך עם: ספר תולדות יוסף, רמזים על ההגדה, מאת רבי אדמון אשר בן יוסף הכהן. ג'רבה, תשי"א [1951].
9. ספר ישועה ונסים – הגדה של פסח. ג'רבה, תשל"ה [1975].
10. הגדה של פסח, עם תרגום לרוסית. ירושלים, תרס"ד 1903. ההגדה כרוכה עם דף שער של הגדה מקבילה עם תרגום לאנגלית שנדפסה באותו מקום ובאותה שנה. דף השער המתאים הושלם בצילום
10 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים.

Opening100$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 20

auction search

Three Passover Haggadahs – World War I

שלוש הגדות מתקופת מלחמת העולם הראשונה:
1. הגדה של פסח. ברלין, תרע"ה 1915. עברית וגרמנית. יערי 1855; אוצר ההגדות 2628.
2. הגדה של פסח. ברלין, תרע"ו 1916. עברית וגרמנית עמוד מול עמוד. אוצר ההגדות 2647.
3. הגדה של פסח, Erinnerung an das Kriegsjahr [זיכרון שנת המלחמה]. לידא, תרע"ז 1917. עברית וגרמנית. יערי 1881; אוצר ההגדות 2673.
שלוש הגדות. גודל ומצב משתנים.

Opening60$ Sold For275$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 21

auction search

Budapest Haggadah – OMZSA, 1942

הגדה של פסח, הוצאת: Orszagos Magyar Zsido segito akcio – OMZSA , בודפשט, 1942. הונגרית ועברית.
הגדה בהוצאת חברת הסיוע למען יהודי הונגריה. מהדורה זו כוללת הקדמה, הערות, מאמר בנושא אמנות האילוסטרציה של ההגדה, רפרודוקציות עתיקות, ותווי נגינה. עותק מספר 865 מתוך מהדורה של 900 עותקים, עם חתימות המחברים והאמנים.
LVII, [1], 73, [1], LXXXII-LXI, [1], עמ', 34.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית עם מעטפת נייר. כתמים ופגמים קלים בכריכה ובמעטפת הנייר.

Opening80$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 22

auction search

Eight Passover Haggadahs – Traditional and Non-Traditional

אוסף הגדות מסורתיות שנדפסו בארץ ישראל והגדות שאינן מסורתיות:
שש הגדות שנדפסו בארץ ישראל:
* הגדה של פסח בעברית, ערבית-יהודית ואנגלית. ירושלים, תרס"ה 1905. יערי 1688; אוצר ההגדות 2303. 8 דפים נכרכו באמצע ההגדה פעמיים.
* הגדה של פסח – מנחת זכרון, עם העתקת שפת אנגלית, מאת ועד הכללי כנסת ישראל. ירושלים, [תרפ"ח 1928]. יערי 2089; אוצר ההגדות 3136. כריכה מנותקת.
* הגדה של פסח, באותיות גדולות עם ציורים נפלאים בצבעים מעשה ידי אמן. ירושלים, [תש"י 1950]. יערי 2386; אוצר ההגדות 4159.
* הגדה של פסח, באותיות גדולות עם ציורים. ירושלים, [תשי"ד 1954]. יערי 2434; אוצר ההגדות 4369.
* הגדה של פסח, עם 36 ציורים, מאת זאב רבן. הוצאת סיני, תל אביב, [תשי"ז 1957].
* הגדה של פסח עם תרגום לרומנית. הוצאת סיני, תל אביב, [תשל"א 1971].
שתי הגדות לא מסורתיות:
* הגדה של פסח. דגניה ב', תשט"ז [1956]. בצד קטעים בהגדה יש כיתובים מעניינים: "הנשיא", "רעית הנשיא", "נכדת הנשיא". בליל הסדר בשנת תש"ך, שנת יובל ה-50 לדגניה, אירח הקיבוץ את נשיא המדינה יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית. ייתכן שהכיתובים מקורם באותו ליל סדר. [17] דף. חסר דף אחד.
* הגדה של פסח. גשר הזיו, תש"י [1950]. [2] דף, כט עמ’.
8 הגדות. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. רעים.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 23

auction search

A Collection of Passover Haggadahs

שלוש עשרה הגדות, רובן עם תרגומים לשפות שונות:
* סדר הגדה של פסח. פראג, [תרס"א] 1901. עברית וגרמנית עמודה מול עמודה. אוצר ההגדות 2180.
* הגדה של פסח בעברית, ערבית ובאנגלית. ירושלים, תרס"ה 1905. יערי 1688; אוצר ההגדות 2303.
* הגדה של פסח. וינה, [תרע"א] 1911. עברית וגרמנית עמודה מול עמודה.‫ יערי 1795; אוצר ההגדות 2520.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* הגדה של פסח עם ציורים בצבעים שונים. ניו יורק, תרפ"ח 1928. עברית ואנגלית עמוד מול עמוד. יערי 2097; אוצר ההגדות 3149.
* סדר הגדה של פסח, עם תרגום באנגלית. ניו יורק, [תרפ"ח 1928]. יערי 2102 אוצר ההגדות 3154.
* הגדה של פסח מצוירת ומהודרת. לבוב (למברג), תרפ"ח [1928]. ‫ יערי 2091; אוצר ההגדות 3141.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* הגדה של פסח, עם תרגום בהונגרית. [וינה], [תר"ץ] 1930. אוצר ההגדות 3233.
* הגדה של פסח. ירושלים, [תרצ"ז] 1937. מוגה ונערך ע"י הרב ד"ר יוסף אונא. קישוטים וציורים מאת ברורית אונא. יערי 2236; אוצר ההגדות 3613.
* הגדה של פסח. בואנוס איירס, [תש"י] 1950. עברית ויידיש, עמוד מול עמוד. אוצר ההגדות 4146.
* פקסימיליה של הגדה של פסח, המבורג, תצ"א 1731. ניו יורק, תשכ"א 1961.
* פקסימיליה של הגדת גרשם הכהן, פראג, רפ"ז 1527. ירושלים, תשכ"ה [1965].
* הגדה של פסח. וינה, [תרנ"ב] 1892. עברית וגרמנית. ‫חסר דף אחרון. יערי 1393; אוצר ההגדות 1867.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* סדר הגדה של פסח. וורשא, תרפ"ב [1922]. עברית ויידיש. חסרים 2 דפים בסוף. יערי 1942; אוצר ההגדות 2868.
13 הגדות. גודל ומצב משתנים.

Opening60$ Sold For175$ Including buyers premium

Auction Online 11 Lot Number 24

auction search

A Collection of Passover Haggadahs – 1864-1964

עשרות הגדות של פסח, בחלקן תרגום לאנגלית, לגרמנית ויידיש, פירושים ואיורים. ישראל, אירופה וארה"ב, תרכ"ד-תשכ"ה 1964-1864.
כ-50 הגדות. מצב ההגדות לא נבדק על ידינו לעומק, והן נמכרות כמות שהן.

Opening50$ Sold For163$ Including buyers premium
Show 24 of 507 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?