Judaica: Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 07/05/18


Auction Online 13 Lot Number 1

auction search

Esther Scroll – Ashkenazi Script – Lithuania

מגילת אסתר. [ליטא, המחצית הראשונה של המאה ה-19].
דיו על קלף.
כתב סת"ם אשכנזי, מעוטר בתגים, 45 שורות בעמודה.
גובה הקלף: 30 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בלאי, קרעים קלים וקמטים בתחילת המגילה ובסופה.
מצורפת חוות דעת מומחה.

Opening100$ Sold For160$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 2

auction search

Vellum Esther Scroll – 11 Lines – 20th Century

מגילת אסתר כתובה על קלף משוח, בכתיבת י"א שורות, כתב אשכנזי נאה. [המאה ה-20].
עיטורי תגים במקומות בודדים.
לפי דעת הגר"א מווילנא והחתם סופר, יש לכתוב את העמוד של "עשרת בני המן" בגודל אותיות זהה לשאר המגילה. לדעות אחרות יש לכתוב את עשרת בני המן בעמוד שלם ובאותיות גדולות. בדורנו התחילו מהדרין ואנשי מעשה לכתוב את כל המגילה רק ב-11 שורות, כדי לצאת ידי כל הדעות. מגילות אלו יקרות יותר שכן יש בהן יותר עמודים מהמגילות הרגילות.
14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חלק מהאותיות מעט דהויות. נתונה בנרתיק פח.

Opening100$ Sold For260$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 3

auction search

Service of Megillat Esther Blessings – Handwritten Vellum Leaf – Italy, 19th Century

דף בכתב-יד על קלף, ברכות קריאת מגילת אסתר. [איטליה? המאה ה-19?].
כתיבה נאה, ברכות המגילה לפני הקריאה ולאחריה, עם הפיוט "אשר הניא".
34.5x25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים זעירים בפינות הדף. קרע בשוליים עם פגיעה בטקסט, ללא חסרון. דיו דהויה.

Opening50$ Sold For190$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 4

auction search

Megillat Esther Blessings – Handwritten Large Format Vellum Leaf – Italy, 19th Century

דף בכתב-יד על קלף, סדר ברכות קריאת מגילת אסתר. [איטליה? המאה ה-19].
24.5x10.5 ס"מ. דף קלף בפורמט נמוך ורחב. מצב טוב-בינוני. כתמים. דיו דהויה.

Opening50$ Sold For70$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 5

auction search

Megillah Blessings – Handwritten Vellum Leaf – Italy, 19th/20th Century

דף בכתב-יד על קלף, ברכות קריאת מגילת אסתר. [איטליה? המאה ה-19/20].
23.5x20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. נקבי עש בודדים. קרעים קטנים בשולי הדף. דיו מעט דהויה.

Opening100$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 6

auction search

Torah and Neviim Rishonim – Basel, 1536 – Many Latin Glosses

חמישה חומשי תורה ונביאים ראשונים. [באזל, רצ"ו 1536]. דפוס סבסטיאן מינסטר.
חמישה חומשי תורה ונביאים ראשונים מתוך מהדורת התנ"ך המלאה שנדפסה בבאזל בשנה זו.
לאורך שולי הספר מאות הגהות בלטינית בכתב יד עתיק.
עותק חסר בתחילה ובסוף. ג-תקעא עמ' (התנ"ך כולו במקור: א'קעט [1179], [16] עמ'; תורה ונביאים ראשונים במקור: תקעא עמ'). חסרים: דף השער הכללי של הספר והחלקים נביאים אחרונים וכתובים. 22 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני-טוב. נייר בהיר ואיכותי. כתמים ובלאי. קרעים קלים וקמטים רבים בשולי הדפים. פגעי עש, לעיתים עם פגיעה בטקסט (פגעים קשים במספר מקומות), מרביתם בשולים הפנימיים. ללא כריכה.

Opening100$ Sold For260$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 7

auction search

Neviim and Ketuvim – Leiden, 1608-1611 – Three Volumes

נביאים וכתובים, עם תרגום ללטינית. שלושה כרכים שנדפסו בלידה, שס"ח-שע"א [1608-1611]. דפוס פלנטיניוס רפלנגיוש (Plantiniana Raphelengii). עברית ולטינית, שורה אחר שורה. בשולי העמודים שרשי המלים בעברית והערות בלטינית.‬‬‬‬
* [נביאים ראשונים] Libri Iehosuah, Iudicum, Samuelis et Regum. [לידה (ליידן), שע"א 1611].
583 עמ'.
* נביאים אחרונים, Isaias, Ieremias, Izechiel…. [לידה (ליידן)], 1610 [ש"ע].
100 דף, 527-101, [1] עמ'.
* [כתובים - משלי, איוב וחמש מגילות, דניאל, עזרא ונחמיה, ודברי הימים], Proverbia Salomonis, Iob, Canticum Canticorum, Ruth, Lamentationes Ieremiae, Ecclesiastes & Esther. [לידה (ליידן), שס"ח 1608].
[1], 412-187; [1], 548-415; [1], 763-551 עמ'. אחד מן הדפים (עמ' 455-456) בספר דניאל נכרך במהופך.
כ-19 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. לשני כרכים כריכות קלף מקוריות, אחת מהן מנותקת. כריכה ישנה לכרך השלישי. פגמים בכריכות.

Opening300$ Sold For340$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 8

auction search

Bible – Geneva, 1618

חמשה חומשי תורה, נביאים וכתובים. גנווא (ז'נווה), שע"ח [1618]. דפוס כאפא אילן.
תנ"ך מנוקד. שתי עמודות בכל עמוד. שערים נפרדים לנביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים (חמש המגילות נדפסו אחרי החומש ללא שער מיוחד). שער "כתובים" שונה משאר השערים. שער זה נדפס בתוך מסגרת מעוטרת ומצויין בו "נדפס בשבת [בשנת] א' ת'ר'ו'ז' על ידי כאפא אילון" [לפי שטיינשניידר יש לתקן: א' ת'ר'י'ז' (1617)]. שער זה אינו מופיע בכל העותקים.
רישומים בלטינית בשער הספר ובמקומות נוספים.
שסט, [1]; קכד דף. דפים ריג-ריו הושלמו מעותק אחר. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש מעטים. דפים ראשונים ואחרונים משוקמים. כריכת עור מקורית, פגומה מעט.

Opening500$ Sold For650$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 9

auction search

Mikraot Gedolot – Neviim Achronim – Basel, 1619

ספר נביאים אחרונים, עם תרגום, פירוש רש"י, רד"ק ואבן עזרא, ומסורה. באזל, שע"ט [1619].
רישומי בעלות בדף השער: "אילת אהבים מעלת חן לאא"מ אשר נתן לי זה... במתנה נאם הצעיר אהרן בן מהור"ר שמואל שלי"ט צב"י... תי"ב לפ"ק". "... בת הר"ר שמחה שלי"ט א"ס (אמן סלה)".
[1], תמב-תרצה, תקיא-תקכ, תרצו-תשה דף. 41 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני עש. בלאי וכתמים. פגמים בשולי הדפים. בדפים תקיא-תקכ קרעים בשוליים עם פגיעה בטקסט. כריכת עץ מפוארת מחופה עור, מעוטרת בהטבעות נאות. הכריכה בלויה ופגומה, וללא אבזמים.

Opening100$ Sold For170$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 10

auction search

Mikraot Gedolot – Ketuvim – Basel, 1619

מקראות גדולות, כתובים, עם המפרשים. באזיליאה [באזל], [שע"ט 1619]. דפוס לודוויג קיניג, בהוצאת יוהאנס בוכסטורף.
פורמט גדול.
רישומי בעלות וחתימות בדפי הכריכה ובדף השער.
תשז-תתלז, [1], תתפג-תתקמו; סז דף. במקור: תשז-תתקמו; ז, [1]; סז, [3]; לו דף. ללא חמשת המגילות, וללא ז, [1] דף של התרגום הירושלמי. 40.5 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרע בדף השער עם פגיעה וחסרון במסגרת השער. קרעים ובלאי בשולי חלק מהדפים. כריכת עץ ועור עתיקה, עם שרידי אבזמים.

Opening100$ Sold For120$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 11

auction search

Abarbanel Commentary on Neviim Rishonim – Hamburg, 1687

פירוש על נביאים ראשונים, מאת דון יצחק אברבנאל, עם תוספת פירוש לקט שכחה ופאה מאת הרי"ף (רבי יעקב פידאנקי). המבורג, [תמ"ז 1687]. דפוס טויטיס רוס. שני שערים. השער השני בלטינית. מהדורה ראשונה עם פירוש הרי"ף.
[2], קד [צ"ל: קיב], עא דף. שיבוש בסדר הדפים לאורך הספר. מצב טוב. 33 ס"מ. כריכת עור עתיקה, בלויה, עם הטבעות מוזהבות בשדרה.

Opening80$ Unsold

Auction Online 13 Lot Number 12

auction search

Abarbanel Commentary on the Torah – Hanau, 1709

פירוש על התורה, מאת רבי דון יצחק אברבנאל. הענוויא (הנאו), ת"ע [1709]. מהדורה שניה עם מראי מקומות והוספות.
שער נוסף, הקדשה והקדמה בלטינית.
[7], ג-שמג, [10], יא דף. 34 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. בינוני-טוב. דפים רבים במצב טוב. דף שער מנותק עם קרעים ופגמים. כתמים. עקבות רטיבות. סימני עש קלים. כ-25 הדפים האחרונים בספר מקומטים מאוד בשוליהם התחתונים. כריכת קרטון פגומה ומנותקת בחלקה, עם חסרון בשדרה. ‬‬‬‬

Opening50$ Unsold

Auction Online 13 Lot Number 13

auction search

Marot HaTzovot – Offenbach, 1719 – Signatures and Ownership Inscriptions

ספר מראות הצובאות, פירוש על נביאים ראשונים, מאת רבי משה אלשיך. אופיבאך, [תע"ט 1719].
מספר רישומי בעלות: "קניין כספי... אליקום געציל אוביבך...", "קניתי לי יואל לעוי". רישום נוסף: "פרעון אגר אסי'[א]", המלמד שהספר ניתן לרופא כשכר-עבודתו. בדף הפורזץ רישום בכתב-יד אחר על קניית הספר מבנו של המנוח "יעקב רופא".
על הכריכה הפנימית מדבקת נייר מודפסת ועליה פרטיו של אדם בשם "ברטולד רוטשילד" (Berthold Rothschild).
[2], עא דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קמטים וקרעים בדף השער. קרעים בשולי הדפים. כריכה עור מקורית, בלויה ומנותקת. חלק מהשדרה קרוע וחסר.

Opening50$ Sold For50$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 14

auction search

Bible – Biblia Hebraica – Halae, 1720

תורה נביאים וכתובים, Biblia Hebraica, ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis codicibus, עם הקדמה והערות בלטינית, בעריכת יוהאן היינריך מיכאליס. האלי (Halae, גרמניה), [ת"ף] 1720.
עברית, עם מבוא והערות בלטינית.
חלק מאותיות השער נדפסו בדיו אדומה.
הוצאה זו נערכה על ידי יוהאן היינריך מיכאליס, שהשתמש בכתבי-יד שונים מאלו שעל פיהם נדפסה מהדורת ה"מקראות גדולות" בונציה רפ"ה-רפ"ו. עם תרגום לטיני של המסורה הקטנה ופירוש בלטינית, ובו חילופי גרסאות. ‬‬‬‬
[6], 32, 16, 12, 4 עמ'. תתמח, [2] דף. חסר דף קדם-שער. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חלק מהדפים כהים מעט. כריכת עץ עתיקה, מנותקת מהספר ומשני צידיה.

Opening80$ Sold For130$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 15

auction search

Five Books of the Torah – Amsterdam, 1646

חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס, חמש מגילות והפטרות. אמשטרדם, [ת"ו 1646]. דפוס יוסף בן ישראל (בנו של מנשה בן ישראל). שני שערים. שער לחמישה חומשי תורה ושער מיוחד להפטרות.
דף השער הראשון קטוע והושלם בכתב יד קליגרפי, באמשטרדם, בשנת תקנ"ט [1799].
תמ; א-צה, צו דף. חסרים 3 דפים בסוף (במקור: תם; א-צו, צו-צח דף. בעותק שלפנינו דף צו מהספירה השלישית נכרך הפוך). 11 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כריכת עור מהודרת.

Opening100$ Sold For220$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 16

auction search

Five Books of the Torah and Five Megillot – Amsterdam, 1693

חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, עם הפטרות לכל השנה. אמשטרדם, תנ"ג [1693].
כרך קטן בפורמט כיס. בשער נכתב: "כרך נאה לכל איש כאוָתו, למען לא ימוש ספר התורה הזה מאמתחתו, להיות על לבו תמיד ומדי שבת בשבתו".
עותק חסר. ב, [1], ט-קל, קלב-שכה דף. במקור: קל, קלב-שכו דף. חסרים 5 דפים באמצע ודף אחד בסוף: דפים ג-ו, ח, שכו. 11.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני עש קלים. קמטים בקצות חלק מהדפים. מספר דפים רופפים ומנותקים. קרעים קלים. כריכת עור מקורית. בלאי ופגמים בכריכה.

Opening80$ Sold For130$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 17

auction search

Bible – Berlin, 1699 – Engraved Title page – Cantillation Musical Notes

תורה נביאים וכתובים, Biblia Hebraica cum notis hebraicis et lemmatibus latinis, בעריכת דניאל ארנסט יבלונסקי. ברלין, תנ"ט 1699.
בהקדמה הלטינית מופיעים שני דפים עם תווי הנגינה של טעמי המקרא.
עותק נאה עם שוליים רחבים. הגהות בכתב-יד, בגרמנית או לטינית. הגהה ארוכה בעברית בדף קצג של ספר ישעיה. שערים נפרדים לנביאים ראשונים ואחרונים ולכתובים.
עותק חסר. [33], ח, י-עג, עו-קעח; תקח, [9] דף. חסרים 3 דפים: דף ט ודפים עד-עה מספירת הדפים הראשונה. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. שוליים רחבים. כריכת בד ישנה.

Opening150$ Sold For180$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 18

auction search

Sefer Hamaggid – Neviim Achronim – Amsterdam, 1699 – Miniature Edition

ספר המגיד, כרך ד' הכולל: עזרא, נחמיה, תרי עשר ודברי הימים. בשני הדפים האחרונים פיוטי "סליחה" [בארמית] ו"קינה". אמשטרדם, [תנ"ט 1699].
כרך אחד מתוך ארבעת הכרכים של "ספר המגיד - אגודת שמואל" נביאים וכתובים, עם פירוש רש"י ועם תרגום ופירוש בלשון אשכנז. בפירוש רש"י נוספו ליקוטי פירושים (לרש"י ולמקרא) בשם "אגודת שמואל", המשובצים בתוך הפירוש.
הערות ספורות בכתב יד.
(חסר שער), ב-שמו, [2] דף. 11.5 ס"מ. מהדורה מיניאטורית. מצב טוב-בינוני. סימני עש קלים. כריכת עור מקורית, מפורקת חלקית.

Opening50$ Sold For60$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 19

auction search

Bible – Amsterdam, 1701 – Goral HaGra Edition – Illustrated Title page

עשרים וארבעה - חמשה חומשי תורה, עם נביאים ראשונים, אחרונים וכתובים "לפי סדר הפרשיות פתוחות וסתומות... בלי נקודות... הוגה בעיון רב". אמשטרדם, [תס"א 1701]. דפוס גערארדוס בורשטיוס ושותפיו.
שלשה שערים, הראשון שער מאויר בתחריט נחושת, עם איורי משה ואהרן ובית קודש הקדשים. השער השני בעברית והשער השלישי בלטינית. הקדמה בלטינית ושיר בעברית: "תורת עולם אשר היתה, בטרם - כל יציר נברא".
שני טורים בכל עמוד. בתנ"ך ממהדורה זו שנדפסה בשנת תס"א, היה נוהג רבי אריה לוין לערוך בו את "גורל הגר"א", לפי המסורת המיוחדת כיצד לערוך את הגורל - שעברה אליו מהגר"א מווילנא, דרך רבותיו ראשי ישיבת וואלוז'ין.
עותק חסר. [6], 172-1, 292-177 דף, 293-306, [4] עמ’. חסרים 4 דפים, 173-176. 14.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. קרעים עם חסרון בשער המאויר ובשער שאחריו. פגעי עש בחלק מהדפים. כריכה חדשה.

Opening80$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 20

auction search

Neviim Achronim and Ketuvim, with Rashi’s Commentary – Small Format – Amsterdam, 1701-1705

נביאים אחרונים (חלק ג) וכתובים (חלק ד) עם פירוש רש"י. אמשטרדם, [תס"א-תס"ה 1705-1701]. דפוס עמנואל עטיאש.
שני חלקים בכרך אחד. נביאים אחרונים: [רו]-תק דף (חסרים [2] דף "לוח הפטרות"); כתובים: קנט, קסא-שי דף. (חסרים [2] דף נוספים, אחרי סיום הספר והקולופון). 13.5 ס"מ. נייר איכותי, בהיר ודק. מצב טוב. חיתוך דפים מוזהב. כריכה עתיקה עם אבזמי מתכת. ללא שדרה.
שני חלקים מתוך ארבעת חלקי התנ"ך שנדפסו בין השנים ת"ס-תס"ה, וללא [2] הדפים הנוספים שבסוף כל חלק.

Opening80$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 21

auction search

Five Books of the Torah – Venice, 1702-1704 – Pocket Edition

חמשה חומשי תורה, חמש מגילות והפטרות השנה. [ונציה] "באותיות... אמשיטרדם", [תס"ב-תס"ד 1704-1702].דפוס וינדרמין. שער נפרד למגילות ולהפטרות.
בתקופה זאת של ראשית המאה ה-18 פרח הדפוס באמשטרדם, עד כדי כך שמדפיס ויניצייאני [העיר שהייתה בתחילת המאה ה-17 בירת הדפוס העברי], משמיט את שם עירו מדף השער ורק מציין כי הספר נדפס "באותיות יפיפיות מעין דפוס ק' אמשטירדם". גם בקולופון המופיע בדף האחרון כותב המו"ל רבי דוד אלטאראס, על הדפסת הספר "באותיות יפיפיות דקות מן הדקות... הן שוה לו בֶּדֶדָמִי לדפוס אמשטרדם".
[1] רג [1] צב [3] דף. 12 ס"מ. מצב טוב. חיתוך דפים מוזהב. כריכת עור חדשה.
המהדורה ללא תרגום אונקלוס. במקביל נדפסה מהדורה עם תרגום אונקלוס עמוד מול עמוד.

Opening300$ Unsold

Auction Online 13 Lot Number 22

auction search

Sefer Parshiyot – Venice, 1737 – Pocket Edition

ספר פרשיות עם הטעמים. ונציה, [תצ"ז 1737].
פרשיות התורה לקריאה בשבת במנחה ובימים שני וחמישי. בסופו נוסח "תרגום לחתן" (עם סמל מדפיס: איור לב, חץ וקשת, ושלהבת אש).
נד דף. 11.5 ס"מ. מצב טוב. בלאי וכתמים. כריכה מקורית. שדרה פגומה.

Opening80$ Sold For180$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 23

auction search

Arbaa V’Esrim with Minchat Shai – First Edition – Mantua 1742

ספר ארבעה ועשרים, עם מנחת שי, חלק א [חמשה חומשי תורה ומגילות], מאת רבי ידידיה שלמה מנורצי. מנטובה, [תק"ב 1742]. מהדורה ראשונה. שני שערים, הראשון באיורי סצנות מהתנ"ך (משה והלוחות, קריעת ים סוף, דוד מנגן בנבל, מלחמת יהושע, משפט שלמה, דניאל בגוב האריות, תחיית העצמות היבשות, אחשורוש ואסתר), והשני בדיו שחורה ואדומה.
הגהות קצרות (בעיקר בספרים בראשית ושמות) בשולי הטקסט.
מהדורה ראשונה של ספר "מנחת שי", שהפך לחיבור יסוד בענייני נוסח המקרא והמסורה. שער מיוחד מקצתו בדיו ורודה, וקדם-שער מצויר.
[4], קלו, קמא-קמב דף. 26 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני עש. כריכה ישנה, מנותקת ללא שדרה.
השער המאוייר מופיע בשלמות, ללא חיתוך בשוליו.

Opening50$ Sold For280$ Including buyers premium

Auction Online 13 Lot Number 24

auction search

Five Books of the Torah – Small Format Volume – Amsterdam, 1755-1756

חמישה חומשי תורה וחמש מגילות והפטרות. אמשטרדם, [תקט"ו-תקט"ז 1756-1755]. דפוס האחים יוסף, יעקב ואברהם בני שלמה פרופס.
מקרא מנוקד, ללא תרגום ופירושים.
קנד, [2]; מח דף. 13 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת עור צבוע ירוק, עם הטבעות מוזהבות.

Opening200$ Unsold
Show 24 of 591 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?