Judaica: Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 28/02/17


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction online 7 Lot Number 1

auction search

The Pentateuch – Amsterdam, 1732

חמישה חומשי תורה, עם חמש מגילות. אמשטרדם, [תצ"ב 1732]. דפוס אברהם עטיאש.
שער מאוייר בתחריט נחושת נאה ובו אירועים מהתנ"ך.
[1], קפד דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, כתמי זמן. חיזוקים בהדבקה בשולי דף השער. כריכת עור עתיקה, עם פגמים.

Opening200$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 2

auction search

Torah, Nevi’im, Ketubim – Leipzig, 1740

תורה נביאים וכתובים, עם תרגום ללטינית. ליפסיא (לייפציג, גרמניה), [ת"ק] 1740. כרך גדול. עותק במצב נאה, עם כריכת עור עתיקה, משוקמת בשדרתה.
[49], 666; 705, [55] עמ'. 25 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגעי עש בחלק מהדפים. פגמים בכריכה.

Opening150$ Sold For160$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 3

auction search

Tikun Sofrim with English translation – London, 1787 – incomplete set

תקון סופרים עם ווי העמודים ועם תרגום והערות באנגלית. לונדון, [תקמ"ז 1787].
ארבעה כרכים, על הספרים: בראשית, שמות, במדבר ודברים. בכל כרך שער באנגלית ושער בעברית בפיתוח נחושת נאה.
20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכות עור מקוריות, עם עיטורים מוזהבים בשדרה. פגמים בכריכות. כריכה אחורית של חלק ד' מנותקת.

Opening150$ Sold For420$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 4

auction search

The Pentateuch and a Siddur – Amsterdam, 1891-1901

חמישה חומשי תורה, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס, ועם תרגום הולנדי למקרא ולפירוש רש"י, מאת הרב אברהם שמשון אונדרווייזר. אמשטרדם, [תרנ"ה]-תרס"ה 1895-1901.
חמישה כרכים. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכות עור מקוריות עם עיטורים מוזהבים. פגמים ובלאי בכריכות. שתי שדרות חסרות בחלקן.
מצורף לסט החומשים סידור, עם כריכה תואמת:
סדר הגיון נפש, סידור תפלה לכל ימות השנה, עם תרגום וביאור בהולנדית. אמשטרדם, תרס"א 1901.
VIII, 695, [1], VI עמ’; [2], 4-146, V עמ’. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית. פגמים וחלקים חסרים בכריכה.

Opening100$ Unsold

Auction online 7 Lot Number 5

auction search

The Pentateuch – Amsterdam, 1842

חמשה חומשי תורה, תורת האלהים, עם ההפטרות, והתפילות לכל השבתות, עברית והולנדית עמוד מול עמוד. אמשטרדם, [תר"ב 1842].
סט בן 5 כרכים. 22.5 ס"מ. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For50$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 6

auction search

Sefer Keter Torah, Taj – Jerusalem, 1894-1901 – First edition of Taj printed in Jerusalem

ספר כתר תורה, תאג', חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ו"תפסיר" - תרגום בערבית-יהודית לרס"ג. ירושלים, תרנ"ד-תרס"א [1894-1901].
מהדורה ראשונה של תאג' שנדפסה בירושלים.
5 כרכים. בראשית: [1], עט דף. שמות: [1], סט דף. ויקרא: [1], מז דף. ‬ במדבר: [1], נט דף. ‬דברים: [1], נב דף. חסרים 2 הדפים האחרונים ונמצאים מצולמים במנותק. כ-31.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ומעט בלאי וקרעים. קרעים משוקמים בשולי השער של החלק הראשון. כריכות פשוטות וגסות, לא מקוריות.

Opening50$ Unsold

Auction online 7 Lot Number 7

auction search

The Pentateuch, She’erit Hapleta – three different copies

* חמישה חומשי תורה, מינכן, תש"ז 1947. שער צבעוני בדפוס ליטוגרפי.
* חמישה חומשי תורה, מינכן, תש"ז 1947. שער צבעוני בדפוס ליטוגרפי. לפני דף השער מכתב ברכה מודפס, מאת רבני ועד ההצלה לצבא ההגנה לישראל. חנוכה תש"ט [1948]. כריכת עור מהודרת, עם הקדשה מוטבעת לשר העבודה מרדכי בן טוב.
* חמשה חומשי תורה, עם ה' פירושים, ומנין תרי"ג מצוות. המבורג, תש"ח [1948]. הוצאת יבנה.
3 ספרים, גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

Opening150$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 8

auction search

Sefer Birkat Avraham – Venice, 1696

ספר ברכת אברהם, דרשות על חומש בראשית, מאת רבי אברהם ברודו. ונציה, [תנ"ו 1696]. מהדורה יחידה.
בהקדמתו לספר כותב המחבר שהספר כולל דרשות שדרש בקהילות קושטא ואדריאנופול במשך יותר מחמישים שנה.
[6], קג דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני רטיבות. סימונים בעפרון בפנים הספר. כריכה ישנה לא מקורית, עם פגמים וחיסרון בשדרה.

Opening100$ Sold For120$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 9

auction search

Sefer Torat Moshe – Amsterdam, 1710 – signature

ספר תורת משה, פירוש על התורה, מאת רבי משה אלשיך. אמשטרדם, [ת"ע 1710].
חתימה בכתב יד אשכנזי מוקדם בדף השער של רבי "אריה מכונה ליב ליפשיץ".
[4], קנה; קנט, [3] דף. 30.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. סימני רטיבות בדף השער ובדפים נוספים. כריכה ישנה עם שדרת עור עתיקה. פגמים בכריכה, סימני עש בשדרה.

Opening50$ Sold For110$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 10

auction search

Two books about the Torah – 17th century

שני ספרים על התורה – שנות הת':
* שפתי חכמים, על פירוש רש"י לתורה, מאת רבי שבתי באס. פרנקפורט, [תע"ב 1712]. רישום בעלות בדף השער.
* פרת יוסף, פירוש על התורה חמש מגילות ודברי חז"ל, מאת רבי יוסף יעסל מבריסק. וואנזבעק, [תפ"ז 1727]. רישום בעלות בדף השער. קרעים בשולי דפים רבים בלי פגיעה בטקסט.
2 ספרים. גודל משתנה. מצב טוב-בינוני. בלאי, כתמים.

Opening80$ Sold For140$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 11

auction search

Ben Yemini – Vienna, 1824

ספר בן ימיני, מאת רבי בנימין זאב פררוי. וינה, תקפ"ד 1823.
ביאור דברי ר’ אברהם אבן עזרא בפירושו על חמשה חומשי תורה.
‫קפו, [3] דף. 17 ס"מ. מצב טוב.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening100$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 12

auction search

Meshech Chochma – Riga, 1927 – first edition

ספר משך חכמה, על התורה, מאת רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק. ריגא, תרפ"ז (1927). דפוס אלי לעווין. "הובא לדפוס ויצא לאור בהשגחת... ר' מנחם מענדל דובער ז"ק שליט"א הגאב"ד דק"ק ריגא". מהדורה ראשונה של הספר שנדפסה ע"י רבה של ריגה, שקיבל את כתב היד להדפסה מידי הגאון המחבר, לפני שנפטר בריגא ביום ש"ק ד' אלול תרפ"ו.
המחבר, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק (תר"ג-תרפ"ו), גאון וצדיק מופלג, מגדולי הדור וממנהיגי יהדות מזרח אירופה לפני השואה. כיהן כארבעים שנה כרבה של דווינסק (דננבורג, לטביה), לצדו של הגאון רבי יוסף רוזין - הרוגוצ'ובר (שכיהן כרב לעדת החסידים בעיר). בזמן רבנותו בדווינסק החל להדפיס את חיבורו "אור שמח" על הרמב"ם. שלושה חלקים יצאו לאור בחייו, והחלק האחרון נדפס בריגא על ידי רבי מנחם מנדל ז"ק, אב"ד ריגא, שאף ערך את ספרו "משך חכמה" על התורה. הספר התקבל בכל תפוצות ישראל והפך לאחד החיבורים החשובים בפרשנות התורה. ידוע כי בסוף פרשת "בחוקותי" צפה בעל ה"משך חכמה" את חורבן אירופה הממשמש ובא.
434 עמ'. 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה ישנה, פגומה.

Opening100$ Sold For340$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 13

auction search

Nevi’im Rishonim with Abarbanel commentary – Amsterdam, 1641

פירוש אברבנאל על נביאים אחרונים: ישעיה, ירמיה, יחזקאל, הושע. אמשטרדם, [ת"א 1641]. שער בלטינית. חסר שער עברי. כריכת עור. [1], שה דף. 29.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For80$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 14

auction search

Three Ketuvim books with commentary by Rabbi Moshe Alsheich

פירושי רבי משה אלשיך על הספרים איוב, דניאל, משלי:
1. חלקת מחוקק, ביאור ספר איוב. יעסניץ, [תפ"ב 1722]. מוגה על-ידי רבי צבי הירש מיאנוב. חסרים 6 דפים בסוף הספר.
2. חבצלת השרון, ביאור ספר דניאל. אמשטרדם, [תפ"ו 1726].
3. רב פנינים, ביאור ספר משלי. זולקווא, תקכ"ה [1765].
3 ספרים. גודל משתנה. מצב טוב. סימני עש. כתמים. כריכות חדשות.

Opening100$ Unsold

Auction online 7 Lot Number 15

auction search

Sefer Devar Eliyahu – Warsaw, 1854

ספר דבר אליהו, מאת אדוננו מורנו ורבינו הגאון החסיד הקדוש והטהור רבינו אליהו מווילנא. וורשא, [תרי"ד 1853]. מהדורה ראשונה. (נייר ירקרק).
פירוש על ספר איוב וליקוטים "אשר למד עם בנו הרב החריף מו"ה אברהם ז"ל והוא כתב על הספר כפי אשר קיבל מפי אליהו אביו הגאון נ"ע".
‫[4], ד, ו-כא; ג דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה ישנה, עם המעטפת המקורית. מעט קרעים בשולי המעטפת המקורית משני צידיה. פגמים ובלאי בכריכה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening100$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 16

auction search

Psalms with Dutch translation – Amsterdam, 1838

ספר תהלים עם תפילות שונות ועוד, עם תרגום להולנדית מאת שמואל מולדר. עם ציורים. אמשטרדם, [תקצ"ח], 1838.
עם ציורים של כלי-נגינה עתיקים, במטרה לשחזר את כלי-הנגינה הנזכרים בתהלים. בהקדמתו של המתרגם (בהולנדית) דיון בנושא המוסיקה בתהלים.
[4] דף, 26 עמ', 132 דף. 3 לוחות-תמונות, 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

Opening50$ Sold For50$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 17

auction search

Psalms with commentary by Rabbi Samson Raphael Hirsch – first edition – Frankfurt, 1882 – glosses

ספר תהלים עם פירוש רש"ר הירש. מהדורה ראשונה. פרנקפורט, תרמ"ב 1882.
עברית וגרמנית עמודה מול עמודה. הפירוש בגרמנית, בשולי העמודים.
‬חלק א: עד מזמור עב. [3] דף, IX ,380, [1] עמ’. ‬חלק ב: ספר ג-ה, ממזמור עג ואילך. [2] דף, 367, [1] עמ’. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

Opening50$ Unsold

Auction online 7 Lot Number 18

auction search

Mishnayot – Nezikin, Kodashim, Taharot – Wilhermsdorf, 1725

משניות, סדר נזיקין, קדשים וטהרות, עם פירושי רבי עבדיה מברטנורא ותוספות יום טוב. וילהרמשדורף, [תפ"ה 1725].
שלושה סדרים בכרך אחד. [1], קצו; קסג; [1], רכג דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. חלק מן הדפים כהים, עם כתמי זמן. כריכת עור עתיקה עם עיטורים מוזהבים בשדרה. בלאי ופגמים בכריכה.

Opening80$ Sold For90$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 19

auction search

Vowelized Mishnayot – Menashe ben Israel, Amsterdam, 1646

משניות, חלק א-ב, בהדפסה מנוקדת ומוגהת. עם פירוש כל המלות זרות על סדר א-ב (מאת רבי מנשה בן ישראל). אמשטרדם, ת"ו (1646). דפוס יוסף בן ישראל "בבית אביו החכם הכולל האלוף כמהר"ר מנשה בן ישראל, מרביץ תורה ודורש טוב".
"עם כל הנוסחאות והגהות רבות אשר נלקטו מספר בעל תוספת יום טוב וספר מוגה מפי קדוש כמהר"ר שלמה עאדאני זצ"ל". במהדורה זו החל רבי מנשה בן ישראל להדפיס את המשניות עם ניקוד, שנעשה בעיון-רב על-ידו וע"י רבי אברהם די-ליאון, [זאת לאחר שנדפסה מהדורה אחרת מנוקדת בקושטא ת"ד-ת"ה].
‫ חלק א [זרעים, מועד, נשים]: קיג דף. חסרים [2] דפים ראשונים כולל דף השער. חלק ב [נזיקין, קדשים, טהרות]: [1], קטו-קס, קסב-רעד דף. 15 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש קלים. קצות דף השער חתוכים. ללא כריכה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening300$ Sold For340$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 20

auction search

Sefer Shnot Eliyahu – Lvov, 1647

ספר שנות אליהו, משניות סדר זרעים, עם ביאורי הגר"א. למברג, תקנ"ט 1799. מהדורה ראשונה.
מהדורה זו נדפסה ע"י רבי משה מפינסק, חתן הגר"א. בעמוד מעבר לשער נדפסו הסכמות ואזהרת בית הדין בווילנא, שלא לפרסם דברים מהגר"א בדפוס בלא רשות "שלא ישמע ולא יאמין שום אדם לדברי האומר בשם הגאון החסיד זצוק"ל... עד שיתברר בירור גמור שהם מכתבי הגאון הנ"ל... ופשיטא שלא להעלות דבר בדפוס ע"ש הגאון עד שיתברר...".
[2], ט; נה, נז-נט דף. 35.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה ישנה ובלויה, מנותקת בחלקה, עם פגעי עש וחיסרון בשדרה.

Opening200$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 21

auction search

Sefer Kritut – Verona, 1647

ספר כריתות, כללי התלמוד, מאת רבי שמשון מקינון. וירונה, ת"ז [1647].
בדפי הספר חתימה "לי למקנה הצעיר יוסף אלוש י"ץ (?)".
ד; עט, [2], פ-קי, קיג-קכד, קכד-קכז, קכט-קלו, קמה-קנא, [1], קנד-קסא; [8], יז-סד, סו-עג; קלה עמ’. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכת עור בלויה.

Opening100$ Sold For110$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 22

auction search

Babylonian Talmud, Tractate Ta’anit – Amsterdam, 1723 – small format

תלמוד בבלי - מסכת תענית, עם פירוש רש"י ותוספות ורבינו אשר. אמשטרדם, [תפ"ג 1723].
כרך בפורמט קטן, שנדפס בנפרד עבור תלמידים, או לשימוש בנסיעה, "למען ישא איש בכנף מעילו וישים בו עינו גם בלכתו בדרך", ולא כחלק ממהדורת ש"ס שלימה.
עז דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. קרע משוקם בשולי השער ובמספר דפים נוספים. כריכה ישנה, לא מקורית.

Opening80$ Sold For80$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 23

auction search

Tractate Berchot with German translation – Berlin, 1842

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, עם תרגום אשכנזי (גרמנית), מאת אפרים משה פיננער. ברלין, תר"ב 1842. מהדורה יחידה.
על הוצאת ספר זה עמל המחבר כעשר שנים, תכניתו היתה להוציא את הש"ס הבבלי והירושלמי מתורגם לגרמנית בעשרים ושמונה כרכים ולשם כך אסף הסכמות ומנויים מכל רחבי תבל, יהודים ונכרים. בשנת תקצ"ד קיבל פינר הסכמה מה"חתם סופר", שחזר בו מיד ומשך את ההסכמה. לאחר שהמחבר המשיך להשתמש בהעתקת מכתב ה"חתם סופר" ופרסמה בספרו "מבשר טוב", נאלץ החת"ס לפרסם בדפוס את מכתבו, על התנגדותו להוצאה זו של התרגום לגרמנית של דאקטאר פיננער. בסופו של דבר מלחמתו של החתם סופר הצליחה ונדפסה מסכת זו בלבד. [אודות פרשה זו, ראה מאמר הרב י' גולדהבר, "ירושתנו", ג', תשס"ט, עמ' שי-שלג].
[8], 16 עמ'. 24, 64, 87 דף. 44 ס"מ. מצב טוב. קרעים קטנים בשולי מספר דפים ללא פגיעה בטקסט. מעט כתמים. כריכה חדשה.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction online 7 Lot Number 24

auction search

Jerusalemite Talmud – First editions of Pnei Moshe commentary/ Mishnayot Seder Taharot – Kopust, 1811

שתי מהדורות ראשונות של פירוש פני משה על שני סדרים, ומשניות:
* תלמוד ירושלמי, סדר נשים, עם פירוש פני משה, לרבי משה מרגלית. אמשטרדם, [תקט"ו 1754]. מהדורה ראשונה של "פני משה" לסדר נשים. בשער רישום בעלות וחותמת. נזקי עש. דפים כהים.
* תלמוד ירושלמי מסדר נזיקין [ומסכת נדה], עם פירוש פני משה, מרבי משה מרגלית נר"ו. ליוורנו ("באותיות אמשטרדם"), [תק"ל, 1770]. מהדורה ראשונה של פני משה על סדר נזיקין, שנדפסה ע"י המחבר עצמו. בשער רישום: "שייך לגברא רבה בוצינה קדישא שרגא בטיהרא הגה"ג מהור"ר יהודה ??? יודל מהאלושטאש? האלוסק? ". ורישום נוסף: "שייך ל? נפתלי מהערליסהיים".
* משניות, סדר טהרות, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא ותוספות יום טוב. קאפוסט, תקע"א [1811]. דפוס האחים יפה. חסר דף אחרון. פגעי עש קשים.
3 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי בינוני-גרוע.

Opening50$ Sold For60$ Including buyers premium
Show 24 of 499 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?